Розпорядження Владик у зв’язку з введенням стану епідемічної загрози на території Польщі / Rozporządzenie biskupów greckokatolickich w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski

METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA

KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO

(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

Перемишль – Вроцлав, дня 14 березня 2020 р.

Число: 2020/128

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МИТРОПОЛИТА ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОГО

ТА ЄПИСКОПА ВРОЦЛАВСЬКО-ҐДАНСЬКОГО

У ЗВ’ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ СТАНУ ЕПІДЕМІЧНОЇ ЗАГРОЗИ

НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ

У зв’язку з введенням стану епідемічної загрози на території Польщі, пригадуємо засади та норми, яким зобов’язані підпорядкуватись священники та вірні нашої Церкви:

  • духовенство та вірні нашої Церкви у Польщі зобов’язані підпорядкуватись нормам, введеного вчора, державного закону про стан епідемічної загрози;
  • на час тривання стану епідемічної загрози, заохочуємо вірних обох наших єпархій у Польщі, скористати з диспензи щодо участі у недільній Службі Божій та залишитись вдома;
  • заохочуємо наших вірних скористати з можливості брати участь у недільній Службі Божій за посередництвом сучасних засобів комунікації;
  • в парафіяльному душпастирстві належить дотримуватись звичайного недільного графіку Служб Божих, хіба що священник буде знати, що в якійсь парафії вірні не прийдуть на недільну Службу Божу;
  • якщо в храмі збереться понад п’ятдесят осіб, священник не може служити Служби Божої.

Ситуація, з якою зустрічаємось в цих днях у Польщі та у цілому світі, у зв’язку з загрозою зараження грізним вірусом, є прикрою та болючою для нас усіх. Розуміємо, що для багатьох з нас залишатись без недільної Служби Божої та без Пресвятої Євхаристії, є великим душевним болем та травмою. До введених обмежень підходимо, однак, з покорою та переконанням, що вони випливають з неординарних обставин та спрямовані на дотримання заповіді любові до ближнього. Просимо про вирозуміння та про молитву за здоров’я та за відступлення епідемії.

З молитвою та благословенням

+ Архієпископ Євген Попович

Митрополит Перемисько-Варшавський

+ Володимир Р. Ющак

Владика Вроцлавсько-Ґданський

===========================================================

METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA

KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO

(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

Przemyśl-Wrocław, dnia 14.03.2020 r.

L. dz.: 2020/128

ROZPORZĄDZENIE METROPOLITY PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEGO

I BISKUPA WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEGO

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA TERYTORIUM POLSKI

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski, przypominamy zasady i normy, które dotyczą także kapłanów i wiernych naszego Kościoła:

  • duchowieństwo i wierni naszego Kościoła w Polsce zobowiązani są podporządkowywać się normom, wprowadzonym wczoraj, przez polskie prawo państwowe o stanie zagrożenia epidemicznego;
  • w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, zachęcamy wiernych obu naszych eparchii w Polsce do skorzystania z dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy Świętej i do pozostania w domu;
  • zachęcamy naszych wiernych do skorzystania z możliwości wzięcia udziału w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem współczesnych środków komunikacji;
  • w duszpasterstwie parafialnym należy dotrzymywać się zwyczajnego niedzielnego grafiku nabożeństw, chyba, że kapłan będzie wiedział, iż w którejś z parafii na niedzielną Mszę św. wierni nie przybędą;
  • jeżeli w świątyni zbierze się ponad pięćdziesiąt osób, kapłan nie może odprawić Mszy Świętej.

Sytuacja, z którą spotykamy się w tych dniach w Polsce i na całym świecie, w związku z zagrożeniem zarażenia groźnym wirusem, jest przykra i bolesna dla nas wszystkich. Rozumiemy, że dla wielu z nas pozostanie bez niedzielnej Mszy św. i bez Najświętszej Eucharystii, jest przyczyną wielkiego duchowego bólu i traumy. Do wprowadzonych ograniczeń podchodzimy jednak z pokorą i przekonaniem, że wypływają one ze szczególnych okoliczności i ukierunkowane są na wypełnienie przykazania miłości bliźniego. Prosimy o wyrozumiałość i o modlitwę za zdrowie i za zakończenie epidemii.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+ Arcybiskup Eugeniusz Popowicz

Metropolita Przemysko-Warszawski

+ Włodzimierz R. Juszczak OSBM

Biskup Wrocławsko-Gdański